Tokyo Apartment, Tabashi-ku, Tokyo

Tokyo Apartment, Tabashi-ku, Tokyo